กิจกรรม Sport day

กิจกรรมปีใหม่ 2561 จัดขึ้น ในวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2560 ณ ระยองรีสอร์ท โดยมีกิจกรรม Sport Day เป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ ความสำมัคคี ระหว่างผู้บริหาร และ พนักงาน