อบรม หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2561

อบรม หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2561

ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรม หรืองานก่อสร้าง มีการนำปั้นจั่น หรือเครน (Crane) เข้ามาใช้ในการช่วยยก เคลื่อนย้ายวัสดุ หรือเพื่ออำนวยความสะดวก รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนการใช้งานมากยิ่งขึ้นในอนาคต เป็นผลให้การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ปั้นจั่น หรือเครน (Crane) เพิ่มขึ้นตามไปด้วย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ประกอบการละเลย ไม่มีการตรวจสอบการใช้ปั้นจั่นตามช่วยระยะเวลาที่กำหนด ขาดการตรวจสอบก่อนการใช้งาน ฯลฯ แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งคือหัวหน้างาน พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานปั้นจั่น หรือเครน (Crane) ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปั้นจั่น ต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและกำหนดมาตรการป้องกัน รวมทั้งบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น ตลอดจนการตรวจสอบสภาพการทำงานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น ให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด