อบรมหลักสูตร กลยุทธ์การตลาดธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง วันที่ 6 ตุลาคม 2561

บริษัทฯ จัดอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การตลาดธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561  โดย รองศาสตราจารย์กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาด และกลยุทธ์การตลาดธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง​ แก่ผู้บริหาร และ พนักงาน เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ความสำคัญของการตลาด และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการตลาดของบริษัทฯต่อไป