กิจกรรม "ผนึกพลังแห่งทีม เพื่อพิชิตความสำเร็จในการทำงาน"

กิจกรรมปีใหม่ 2562 จัดขึ้นในวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์แควจ. กาญจนบุรี  โดยมีกิจกรรม "พลังแห่งชาติเพื่อทีมพิชิตความสำเร็จในการทำงาน"
เป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ ความสำมัคคีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน​