โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

สถานีไฟฟ้าแรงสูง จ.อุบลราชธานี

สถานีไฟฟ้าแรงสูง จ. บุรีรัมย์

สถานีไฟฟ้าแรงสูง จ. ภูเก็ต

อาคารเอนกประสงค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์)

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กลาง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ)

อาคารบริหารจัดการระบบเครือข่าย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ)

โรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ บางนา

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)

อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ )

อาคารเอนกประสงค์และกิจการนักศึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ)