โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

TBDC X-dock ธัญบุรี

ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดขอนแก่น (RDC ขอนแก่น)

ศูนย์กระจายสินค้า DC (วังน้อย)

ศูนย์กระจายสินค้า RDC ST จ.สุราษฏร์ธานี

ศูนย์กระจายสินค้า RDC & CDC จ.ชลบุรี